ANTECEDENTS

PUNT DE PARTIDA D’UNA LEGISLATURA MOLT DURA PER L’EQUIP DIRECTIU 2012

 1. Fons de maniobra negatiu de -3,3M€ el 2011 fins a – 1.3M€ el 2016

   

 2. Endeutament financer del 100% sobre el pressupost ( deute/pressupost)

   

 3. Retallada de les subvencions públiques en un 80%

   

 4. Estructura i plantilla FCT sobre dimensionada amb 5 instal·lacions gestionades i 240 treballadors.

   

 5. Pèrdua dels patrocinis per erosió de marca, estat econòmic de la FCT i per la crisi econòmica

   

 6. Falta de bones praxis en la Gestió d’Empresa, inexistència de protocols administratius, no hi havia ni Pla de tresoreria.

   

 7.  L’Auditor ens manifesta l’extrema gravetat de la situació econòmica FCT de “ FALLIDA TÉCNICA”, ens proposa tancar les portes.

   

   

 8.  Resultat Comptable 2011 de -606.014 euros, amb DEUTE desordenat i impossible de fer-hi front, dels quals  -4.207.534 euros corresponen a Deute a pagar a molt curt termini amb urgència.

   

 9. Deutes no bancaris principals: Agencia Tributaria, Seguretat Social, RFET, Mapfre, i proveïdors ordinaris per valor de -2M d´ euros.
 

 

 1. Despeses financeres per valor de -200.615 euros al 2011

   

 2. Forta quantitat d’indemnitzacions de l’any 2009, per valor de -1,1M d’euros part encara pendent de liquidar.

   

 3. Instal·lacions gestionades amb inversió realitzada sense justificar i elevada necessitat de reinversió.

   

 4. Àrea Esportiva amb un dèficit de -760.015 euros i sense cap planificació esportiva programada.

   

 5. Tot i l’aprovació de la llei de les professionals de l’esport el 2008, no s’havia fet cap esforç per facilitar-ne l’acompliment als clubs. De fet, des del 2005 tan sols s’havien fet cursos d’instructor i de monitor nacional. Cap curs d’entrenador nacional.

   

 6. Hi havia una gran quantitat de competicions per equips i individuals que saturaven el calendari sense cercar el criteri de qualitat.

   

 7. L‘àrea esportiva desenvolupava alguns programes aïllats sense planificació ni continuïtat entre ells.
QUÈ HEM FET I QUÈ HEM DE FER?
1. GESTIÓ FINANCERA

QUÈ HEM FET?

• Confeccionar el Pla de Viabilitat FCT i crear una agrupació de tots els Bancs creditors per tal de fer front a una situació de fallida tècnica.
• 1a Reestructuració del deute bancari inicial existent per 3.5 M €. (Novembre 2012).
• Obtenir la 1ª carència de capital per 18 mesos .(Maig 2013).
• Negociar els ajornaments amb els Organismes públics per 1M€. ( AEAT i SS ).
• Negociar els aplaçaments de Proveïdors i creditors importants per 2M€ (Mapfre, RFET, SS, HP). Calendari pactat amb tots ells a termini. Risc de no poder accedir a cobrar les subvencions públiques per falta de pagament als Organismes Públics.
• Negociar la 2ª carència de capital de tot el deute. 12 mesos (Juliol 2014).
• Negociar el finançament bancari per acomiadament empleats.
• Implementar nous circuits administratius.
• Reordenar i optimitzar els recursos i els deutes.
• Refinançar tot el deute bancari a 10 anys fins a Desembre 2025 (Desembre 2015)

QUÈ HI HA PER FER? (2018-2022)

• Liquidar deute total pendent amb Seguretat Social de anterior legislatura.
• Liquidar deute total pendent amb RFET d’anterior legislatura.
• Liquidar deute total amb tots els grans proveïdors negociats d’anterior legislatura.

2. GESTIÓ ECONÒMICA

QUÈ HEM FET?

• Millorar el Resultat d’Explotació passant de 70.913€ al 2011a 864.665€ el 2016.
• Reduir la despesa general de 6,7M al 2011 a 4,1M el 2016 es a dir una variació d’un -39%.
• Reduir la plantilla: de +240 empleats el 2011 a 108 el 2016.
• Implantar l’aplicació informàtica a la web FCT per la gestió de llicències i la gestió de la competició, així com de una APP per la e- llicència federativa.
• Activar el 1r Pre-Concurs de Creditors el 30/06/14 i sortida a situació normal el 30/10/14.
• Activar el 2n Pre-Concurs de Creditors el 29/12/15 i sortida a situació normal el 30/04/16.
Optimitzar l’ Estructura de les Instal•lacions:
• 31.08.13 Cessió Sant Joan Despí. (subrogació 27 persones a l’Ajuntament i es condona la falta de Inversió de 300.000 euros segons compromís contractual amb l’Ajuntament). Estalvi: PÈRDUES + 27 PERSONES + 300.000€ INVERSIÓ PENDENT.
• 01.02.16 Venda Concessió Hospitalet. Preu 500.000 euros. Pendent del cobrament. FCT demanda judicialment.(Bufet Cuatrecasas). Subrogació total d’obligacions.
• Amortitzar l’Acadèmia del Centre Internacional de Tennis de Cornellà, que produïa un dèficit d’uns -400.000 euros anuals i li feia la competència als clubs i altres Acadèmies de Tennis.

QUÈ HI HA PER FER? (2018-2022)

• Cercar patrocinadors globals per FCT alineats amb els interessos del CLUBS FCT.
• Completar el Pla de Màrqueting 2012-17 amb la Web com principal eina operativa i de gestió pel club, més senzilla i amb molta més visibilitat, amb serveis d’allotjament pels clubs.
• Potenciar Imatge FCT: TENNIS CATALÀ i dels seus productes.
• Instal•lació d’un gran programa de Gestió integral administrativa (MURANO) per totes les àrees FCT.

3. GESTIÓ PÚBLICA

QUÈ HEM FET?

• Presentar als Ajuntaments, les justificacions de les inversions realitzades en totes les instal•lacions en els darrers 15 anys i actualització dels pagaments dels cànons concessionals.
• Negociar amb els Ajuntaments per la venda o cessió de concessions de les instal•lacions esportives.
• Reactivar i actualitzar les Comissions de seguiment de les Instal•lacions amb els Ajuntaments.
• Proposar, coordinar i executar tots els programes esportius amb els Ajuntaments.

QUÈ HI HA PER FER? (2018-2022)

• Negociar la RENOVACIÓ de la concessió de la Instal•lació de la FCT al VALL HEBRÓN (Acaba Novembre 2018) i consolidar-la com a Centre Internacional del Tennis Català i seu central de la FCT.
• Posar en marxa la Fundació del Tennis Català.
• Continuar treballant com a membres del Consell Directiu de la UFEC.
• Continuar treball com a membres Consell Municipal Esports de Barcelona.
• Continuar treball com a membres de Cambra Govern del TAEC (Tribunal Arbitral Esport Catalunya), per potenciar i assistir als Clubs, en la resolució de conflictes relacionats amb l´Esport per la via de la mediació i l´Arbitratge Esportiu

4. GESTIÓ FORMACIÓ/ ESPORTIVA/ COMPETICIÓ

QUÈ HEM FET?

• Nou Pla de formació de tècnics per acompanyar els clubs en l’acompliment de la regulació professional.
• Actualització dels continguts dels cursos per ajustar-los a la demanda i al Tennis actual.
• Programació de calendari de cursos adaptat a les necessitats (territorials i de disponibilitat horària dels tècnics).
• Reestructurar l’àrea esportiva amb la voluntat de reduir-ne la seva dimensió i desenvolupar projectes estratègics per a totes les edats i nivells (piràmide del Tennis català).
• Crear els Centres de Referència i els RDS amb treball conjunt amb els clubs per el nivell de perfeccionament.
• Tancar l’Acadèmia i obrir les instal•lacions a Clubs i acadèmies professionals.
• Promocionar el Tennis femení (Projecte La Laia juga al Tennis).
• Disseny de programes d’integració social conjuntament amb Ajuntaments i Fundacions.
• Unificació de tota la competició per equips en format de lliga Catalana per tot el territori i dotació de pilotes per els participants.
• Creació i posada en marxa de l’aplicació informàtica de gestió de competició per equips.
• Ajudes als clubs organitzadors de competicions del circuit Juvenil de la FCT, i de tornejos internacionals.
• Reestructurar totalment l’Àrea Tècnica Esportiva i de Docència.
• Millorar la Gestió de la Competició adaptada a les necessitats dels clubs, calendari i software.
• Crear el programa esportiu dels Centres de Referència (6 a Catalunya).
• Confeccionar un Nou Pla de formació tècnics.
• Dissenyar programes integració social amb Ajuntaments, Diputacions i Fundacions.
• Obrir la cessió de les instal•lacions FCT a tots els Clubs i Acadèmies privades professionals.
• Integrar les lligues comarcals en una sola Lliga Catalana per tot el territori (1.000 equips).
• Promocionar el Tennis femení. (Nou Programa esportiu ‘La Laia juga a Tennis’).
• Ajudar amb 1500 € de dotació econòmica i pilotes als Clubs Organitzadors de tornejos Internacionals.
• Dotar amb pilotes a tots els clubs participants al Circuit Juvenil d’estiu i d’hivern.
• Dotar amb pilotes a tots els clubs amb equips a la Lliga Catalana.

QUÈ HI HA PER FER? (2018-2022)

• Potenciar el calendari de cursos de formació i jornades específiques d’actualitzacions adaptant-lo a les necessitats dels clubs
• Vincular la formació i la competició, entenent el valor formatiu que té aquesta, especialment en les categories juvenils
• Crear el portal dels professionals com una xarxa de relació i revitalització de la llicència professional.
• Desenvolupar el programes de continuació del perfeccionament (tecnificació i professionals) amb el reconeixement i la implicació de grups privats que ja treballen amb aquest col•lectiu.
• Consolidar el projecte de Barcelona Tennis Integració, des de totes les vessants (promoció, entrenament i formació) a les Instal•lacions de la FCT Vall d’Hebrón.
• Implantar un nou sistema de Gestió de la competició individual.
• Endreçar la competició juvenil individual amb la limitació de tornejos i la categorització d’aquests.
• Consolidar la Lliga Catalana i potenciar el Circuit de Tennis platja, el Circuit Sènior i la Competició Universitària (Lliga, equips) a tot el territori.

5. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

QUÈ HEM FET?

• Negociació i execució amb Comitè d’Empresa i Sindicats del 1r ERTE (2012/13) generant un estalvi de 130.000€.
• Negociar i executar el 2n ERTE (2014) generant un estalvi de 240.000€.
• Negociar i executar el 3er ERTE ( 2015 ) generant un estalvi de 170.000€.
• Afrontar una Inspecció de la Seguretat Social 2013, gestió i pagament sanció -285.000 € pels 4 anys anteriors, pels quasi 100 treballadors heretats amb contracte BECARI sense cotitzar a Seguretat Social.
• Regularitzar la Relació Laboral Ordinària de tots els treballadors heretats amb contracte de Becari.
• Subrogacions i acomiadaments :
o Reestructurar la plantilla de 240 treballadors al 2011 a 110 treballadors al desembre 2016 (-54%).
o Reestructurar la Despesa de Personal de 2,8M al 2011 a 2,08M al 2016 (-25%).
o Negociar i signar amb èxit el 2016 el Nou Conveni Laboral dels treballadors per 2 anys, que estava denunciat des del 2010.
o Crear la Comissió Executiva amb tots els Directors professionals de les diferents àrees FCT.

QUÈ HI HA PER FER? (2018-2022)

• Posar en pràctica el nou conveni laboral signat amb els treballadors i re negociar-ho.
• Treballar per Professionalitzar, especialitzar i continuar la formació dels treballadors FCT.
• Continuar amb el treball de promoció i motivació del gran equip de professionals de FCT.

COMPARATIVA EN DADES DEL PERÍODE DEL MANDAT 2012 – 2017

-Reestructuració i retallada Despesa General …… -38.5% (-2,6M)

 

-Millora EBITDA fins a + 864.665 euros, + 1.119%

 

-Millora del Marge Net (desprès interessos) fins a 660.002 euros, +950%

VOLS SABER QUÈ FAREM?

1. Oferir els MILLORS SERVEIS per als nostres CLUBS i FEDERATS

2. Donar FORMACIÓ de qualitat als nostres TÈCNICS

3. Ajudar a les ESCOLES DE TENNIS dels nostres CLUBS

4. Gestionar una COMPETICIÓ ordenada

5. Ser una FEDERACIÓ EXEMPLE DE BONA GESTIÓ i TRANSPARÈNCIA

6. Introduïr les NOVES TECNOLOGIES al servei dels CLUBS

7. Consolidar la INCLUSIÓ dels COL·LECTIUS amb necessitats ESPECIALS

8. Donar suport i desenvolupament al COL·LECTIU ARBITRAL

9. Dinamitzar una BORSA DE TREBALL del Tennis Català a través de la FCT

10. Potenciar el TENNIS RECREATIU amb iniciativa social